Regulamin

APARTAMENTY
MIESZKO
ROWY

SERDECZNIE WITAMY W APARTAMENTACH MIESZKO ROWY


PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU I ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU.

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu w Apartamenty Mieszko Rowy.
Regulamin znajduje i w każdym z apartamentów. Regulamin zamieszczony jest również na stronie apartamentymieszko.pl oraz w przesłanym potwierdzeniu rezerwacji.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu z Gościem, na warunkach określonych w Regulaminie.

Niniejszym informujemy, że choć dokładamy wszelkich starań by na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia Apartamentów Mieszko Rowy, jak również utrzymania ich standardu, nie może ponosić odpowiedzialności za zmiany, na które nie ma bezpośredniego wpływu i/lub kontroli. W szczególności na remonty, prace budowlane i wykończeniowe w sąsiedztwie Apartamentów, hałas oraz chwilowe braki w dostawie mediów. Ponadto Apartamenty Mieszko Rowy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za rzeczy osobiste, samochód i jego zawartość oraz za urazy lub choroby Gości podczas pobytu w Apartamenty Mieszko Rowy.

§ 1
Rozpoczęcie pobytu w Apartamenty Mieszko Rowy
1. Doba hotelowa zaczyna się o godz.16:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz.10:00 w dniu wyjazdu.

2. Gość zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie (+48 502 323 618) lub mailowo (info@apartamentymieszko.pl) Apartamenty Mieszko Rowy o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu w celu umówienia godziny odbioru kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Gość zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie (+48 502 323 618) osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

3. Przekazanie kluczy do apartamentu odbywa się do godziny 20:00. Przyjazd Klienta po godzinie 20:00 oraz jego zakwaterowanie uprawnia Apartamenty Mieszko Rowy do pobrania od Gościa dodatkowej opłaty z tego tytułu w wysokości 100 zł.

4. Rozliczenie pobytu zgodnie z rezerwacją następuje w dniu przyjazdu. Brak rozliczenia w dniu przyjazdu skutkować może brakiem wpuszczenia Gościa do apartamentu.

5. Gość zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznie (+48 502 323 618) ) lub mailowo (info@apartamentymieszko.pl) wszelkich niezgodności, usterek lub braków w wyposażeniu w ciągu godziny od otrzymania kluczy do apartamentu pod rygorem utraty powoływania się na nie prawa w późniejszym terminie. Wszelkie zgłoszenia zostaną możliwie szybko usunięte przez Apartamenty Mieszko Rowy. W przypadku terminowego usunięcia niezgodności oraz usterek, Gość nie ma prawa do roszczeń wynikających z tego tytułu.

§ 2
Pobyt w Apartamenty Mieszko Rowy
1. Gość zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznie (+48 502 323 618) ) lub mailowo (info@apartamentymieszko.pl)  wszelkich usterek powstałych w trakcie pobytu w apartamencie. Wystąpienie usterki z winy Gościa wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty związanej z jej usunięciem, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 lub według wyceny Apartamenty Mieszko Rowy w zakresie nieuregulowanym w/w cennikiem.

2. Gość korzystający z apartamentu ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń będących na wyposażeniu, powstałych z jego winy lub z winy osób go odwiedzających zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 lub według wyceny Apartamenty Mieszko Rowy w zakresie nieuregulowanym w/w cennikiem.

3. Gość nie posiada prawa do przekazywania kluczy oraz udostępniania apartamentu osobom trzecim.

4. Gość odpowiada za należyte zabezpieczenie apartamentu w trakcie jego opuszczania (właściwe zamknięcie drzwi i okien).

5. Zabrania się wnoszenia i korzystania z jakichkolwiek urządzeń niestanowiących elementów wyposażenia, zasilanych energią elektryczną lub gazową i mogących stwarzać zagrożenie pożarowe, w szczególności: grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.

6. Zabrania się wprowadzania rowerów lub bagażników rowerowych do apartamentów lub do klatki schodowej w poszczególnych obiektach. Do pozostawienia rowerów służą stojaki rowerowe.

7. W trakcie pobytu liczba osób w apartamencie nie może przekraczać liczby osób wskazanych w zgłoszeniu. W razie naruszenia tego punktu Apartamenty Mieszko Rowy ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

8. Osoby wynajmujące apartament nie mogą podnajmować go, poddzierżawiać lub użyczać osobom trzecim – nawet jeśli nie upłynął okres rezerwacji, za którzy uiściły należną opłatę.

9. W całym obiekcie Apartamenty Mieszko Rowy w godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna – Goście proszeni są w tym czasie o zachowywanie się w sposób niezakłócający pobytu innym.  W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Apartamenty Mieszko Rowy, osoba reprezentująca Apartamenty Mieszko Rowy ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

10. W Apartamentach Mieszko Rowy obowiązuje całkowity zakaz palenia. Jest ono możliwe jedynie na balkonie bądź tarasie. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu Gość zostanie obciążony kwotą 800 zł.

11. Na czas wynajmu apartamentu Gościom zostaje wydany klucz do wejścia i poruszania się po obiekcie. Za zgubienie lub uszkodzenie klucza pobierana jest opłata w wysokości 100 zł/szt.

12. Dodatkowo pobieramy opłatę miejscową w wysokości 2,30 zł/dobę za osobę (o ile Gość nie zostanie z niej zwolniony przez Apartamenty Mieszko Rowy.

13. Apartamenty Mieszko Rowy nie wyraża zgody na organizowanie pobytów rozrywkowych (urodzin, wieczorów kawalerskich, wieczorów panieńskich) bez uprzedniego otrzymania zgody obiektu. Zachowuje również prawo do pobrania kaucji w wysokości do 2.500 zł na poczet ewentualnych szkód/zniszczeń. Opłata ta uiszczana jest w momencie odbioru kluczy do apartamentu oraz rozliczana jest na koniec pobytu po uprzednim odbiorze apartamentu od Klienta.

14. Obsługa obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów należących do Gości.

15. Goście Apartamentów Mieszko Rowy wynajmują apartamenty i tylko za to jesteśmy w stanie odpowiadać i gwarantować pobyt w ramach wynajmu apartamentów. Wszelkie wydarzenia które nie dzieją się wewnątrz obiektu nie są przez nas gwarantowane i nie mamy na nie wpływu. Wszelkie nagłe zmiany pogody, wypadki i inne zdarzenia losowe – nie dotyczą one wynajmu i w żaden sposób nie można wynajmu z nimi wiązać i rościć z tego tytułu praw do zwrotów kosztów itp.

16. Na przyjazd gości Apartamenty Mieszko Rowy zostały wyposażone w papier toaletowy jak ręczniki papierowe do kuchni, worki na śmieci oraz niezbędne środki czystości, które są uzupełniany tylko na przyjazd kolejnych Gości. W przypadku braku lub skończenia się w/w środków, Gość zobowiązany jest do ich samodzielnego uzupełniania na swój koszt.

17. W czasie pobytu możliwe jest zamówienie dodatkowego sprzątania, wymiany ręczników (warunki odpłatności do uzgodnienia z Apartamenty Mieszko Rowy.

18. W Apartamentach Mieszko Rowy oraz całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania i przebywania psów, kotów i innych zwierząt domowych.

19. Samowolne naruszenie zakazu wskazanego w ust. 18 niniejszego paragrafu wiąże się z nałożeniem na Gościa kary finansowej wysokości 1.000 zł lub koniecznością opuszczenia przez Gościa obiekt w trybie natychmiastowym wraz ze zwierzęciem. Nie ma możliwości dochodzenia zwrotu pieniędzy w takim przypadku za niewykorzystany pobyt.

§ 3
Zakończenie pobytu w Apartamenty Mieszko Rowy
1. Godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane jest z osobą reprezentującą Apartamenty Mieszko Rowy. Wymeldowania można dokonać w godzinach 08:00-10:00 bez dodatkowych opłat. Wyjazd Klienta po godzinie 10:00 obciążany jest dodatkową opłatą w wysokości 100zł za każdą rozpoczętą godzinę. Aby ustalić godzinę wyjazdu i zwrotu kluczy należy skontaktować się telefonicznie (+48 502 323 618) lub mailowo (info@apartamentymieszko.pl) dzień przed planowanym wyjazdem.

2. Goście po pobycie zobowiązują się do pozostawienia apartamentu w należytym porządku, wyrzucenia śmieci do kubłów znajdujących się przy wjeździe do obiektu. Goście zobowiązują się do pozmywania naczyń po sobie i oddania apartamentu w stanie jakim go zastali (brak wyrzucenia śmieci, pozmywania naczyń może skutkować doliczeniem opłaty w kwocie 50 zł do pobytu).

3. Przed jak i po opuszczeniu apartamentu przez Gościa obsługa Apartamenty Mieszko Rowy ma prawo do sprawdzenia stanu technicznego i wyposażenia apartamentu - wszelkie usterki lub braki zauważone w tym czasie, a niezgłoszone przez Gościa, w dniu wyjazdu obciążą Gościa zdającego apartament, dodatkowo zniszczone wyposażenie, a także pościel i ręczniki zauważone nawet po opuszczeniu apartamentu przez Gości obciążają bezpośrednio Gości.

§ 4
Warunki rezerwacji w Apartamenty Mieszko Rowy
1. Zamówienie rezerwacji zgodnie z ustaleniami telefonicznymi, z mailem lub dokonaniem rezerwacji online wiąże się z wpłatą zadatku lub całości za pobyt. Nie ma możliwości wycofania zadatku lub całości wpłaty w przypadku zmian w planach Gości. Apartamenty Mieszko Rowy mogą przychylić się w uzasadnionych sytuacjach do zmiany rezerwacji lub jej przesunięcia na inny termin, pod warunkiem iż jej odwołanie zmiana nie nastąpiła w terminie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem. W innym przypadku wpłacony zadatek lub całość kwoty zostaje uznana jako należna na rzecz Apartamenty Mieszko Rowy należność za zrealizowaną usługę.

2. Zadatek w przypadku rezygnacji Gościa z przyjazdu nie jest zwracany , nie jest tu wymagana żadna pisemna umowa ani inne dokumenty – wpłata zadatku jest rozumiana jako umowa na wynajem apartamentu oraz akceptacja niniejszego regulaminu i nie wymaga sama z siebie osobnych umów. Brak akceptacji regulaminu rezerwacji i niewpłacenie zadatku lub całości kwoty automatycznie kasuję rezerwację internetową.

3. Jeśli rezerwacja dokonana była na konkretny apartament a Gość z jakiegoś losowego powodu nie mógł przyjechać zadatek lub wpłata całości również nie jest zwracany a rezerwacja przepada. Jeśli w jakimkolwiek przypadku Gość zmuszony jest do wcześniejszego wymeldowania z przyczyn nie zależnych od Apartamenty Mieszko Rowy – nie przysługuje mu prawo do żądania zwrotu wpłaconych pieniędzy za niewykorzystany pobyt. Apartamenty Mieszko Rowy mogą przychylić się w uzasadnionych sytuacjach do zmiany rezerwacji lub jej przesunięcia na inny termin.

§ 5
Postanowienia końcowe
1. Goście korzystający z Apartamentów Mieszko Rowy są obowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. Obsługa ma prawo odmówić przyjęcia Gości którzy, podczas ostatniego pobytu rażąco naruszyli powyższy regulamin. Obsługa ma prawo jak i obowiązek wezwania ochrony lub Policji w przypadku gdy Goście zachowują się w sposób łamiący regulamin jak utrudniający innym spokojny wypoczynek (szczególnie dotyczy to ciszy nocnej). W przypadku naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu Goście zobowiązują się na żądanie obsługi opuścić obiekt w trybie natychmiastowym. Nie ma możliwości dochodzenia zwrotu pieniędzy w takim przypadku za niewykorzystany pobyt.

2. W sprawie jakichkolwiek uwag, sugestii jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/dobę pod nr telefonu: +48 502 323 618.


Załącznik nr 1 – Cennik wartości wyposażenia
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram